Statut

            U skladu sa članom 11. Zakona o udrugama i fondacijama (Službene novine Federacije BiH, br. 45/02), a u vezi sa članom 12. Statuta (Udruženje građana geodetske struke) skupština udruženja građana geodetske struke „GEODET“ Tuzla na sjednici održanoj dana 12.07.2013.god., donosi

S T A T U T

UDRUŽENJA  GRAĐANA  GEODETSKE  STRUKE  „GEODET“

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom se utvrđuje:

 • naziv i sjedište udruženja;
 • ciljevi i djelatnost udruženja;
 • zastupanje i predstavljanje udruženja;
 • organe udruženja, njihova ovlaštenja, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju osobe koja saziva skupštinu;
 • oblik i sadržaj pečata udruženja;
 • oblik i sadržaj znaka ako udruženje odluči da ima znak;
 • stjecanje i raspolaganje imovinom;
 • način donošenja finansijskog  izvještaja i izvještaja o radu;
 • postupak za donošenje statuta,  izmjena i dopuna statuta i drugih opštih akata udruženja;
 • uslovi i način učlanjenja, postanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova udruženja;
 • uslovi i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruženja;
 • pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada udruženja.

 

Član 2.

Naziv udruženja je: UDRUŽENJE GRAĐANA GEODETSKE STRUKE „GEODET“

Skraćeni naziv je: UGGS „GEODET“

Sjedište društva je: TUZLA, ZAVNOBiH-a 11.

Djelatnosti i aktivnosti: UGGS „GEODET“ prostire se na području TUZLANSKOG KANTONA.

 

Član 3.

UGGS „GEODET“ je dobrovoljno stručno udruženje građana geodetske struke, u koje su se slobodno i dobrovoljno udružili geodetski inženjeri i geometri radi ostvarivanja svojih obrazovnih, naučnih, tehničkih inovacijskih i drugih aktivnosti, potreba i interesa u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 

Član 4.

UGGS „GEODET“ ima svojstvo pravnog lica, sa pravima i obavezama koje proizilaze iz važećih pozitivno-pravnih propisa.

 

Član 5.

UGGS „GEODET“ ima svoj pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 28 mm u čijem je krugu upisan tekst Udruženje građana geodetske struke, a u sredini vodoravno »GEODET«TUZLA.

 

II  CILJEVI  I  ZADACI

Član 6.

UGGS „GEODET“ podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarenju zajedničkih ciljeva i zadataka i organizuje njihovo izvršenje aktivnošću svojih organa i tijela, kao i drugim oblicima djelovanja.

U ostvarivanju ciljeva i zadataka iz predhodnog stava, UGGS „GEODET“ naročito radi na:

 • okupljanju i organizovanju geodetskih inženjera i geometara i podsticanju njihove stvaralačke inicijative za razvoj proizvodnih snaga i geodetske misli;
 • podsticanje i organizovanje stručnih učešća u davanju naučnih i stručnih mišljenja,utvrđivanjem stručnih stavova o svim bitnim pitanjima koja su predmet zakonske i druge regulative u oblasti geodezije;
 • razvijanju geodetske nauke uvođenjem novih tehnologija u procese rada, unapređenju organizacije rada i osavremenjavanju geodetske prakse;
 • razmatranju i davanju stručnih mišljenja o elaboratima, analizama, projektima, planovima razvoja i slično;
 • stručnom uzdizanju i obrazovanju geodetskih inženjera i geometara putem odgovarajućih oblika obrazovanja;
 • uvođenjem i razvoju informatike u oblasti geodezije;
 • njegovanju i razvijanju etike inženjersko-tehničke stavke u skladu sa etičkim principima demokratskog društva i specifičnom prirodom poziva;
 • razvija saradnju sa geodetskim društvima i drugim društvima u kojima se obavljaju geodetski poslovi, naučnim ustanovama, obrazovnim institucijama i organima uprave nadležnim za geodetske poslove.

 

Član 7.

Ciljeve i zadatke predhodnog člana UGGS „GEODET“ ostvaruje slijedećim aktivnostima:

 • iniciranjem akcija i aktivnosti i ostvarivanje koordinacije u radu;
 • praćenjem i proučavanjem problematike razvoja geodezije u zemlji i svijetu, nauke, obrazovanja, tehnologija rada, geodetske opreme, pribora i drugog;
 • saradnjom sa državnim, federalnim, kantonalnim i općinskim organima na zadacima i pitanjim aod interesa za geodetsku djelatnost;
 • naučnom i stručnom izdavačkom djelatnošću, međusobnim informisanjem, kao i obavještavanjem, bosanskohercegovačke javnosti o radu i rezultatima rada;
 • organizovanjem simpozijuma, okruglih stolova i drugih stručnih i naučnih skupova (izložbi, tribina i javnih rasprava) o pitanjima od interesa za geodetsku nauku i struku;

 

III  ČLANSTVO

Član 8.

Član udruženja može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strana osoba koja ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, ili pravna osoba koja dobrovoljno pristupi udruženju na način propisan statutom.

 

Član 9.

Članstvo u udruženju je dobrovoljno.

Članstvo se stiče upisom u imenik članstva.

 

Član 10.

Prava i obaveze članova udruženja:

 • da bira i bude biran u sva tijela udruženja;
 • da djeluje u aktivnostima udruženja;
 • da plaća članarinu;
 • da se pridržava odredaba ovog statuta;
 • da čuva ugled udruženja i struke;
 • da razmatra sva pitanja iz područja rada udruženja i podnosi prijedloge za donošenje odluka.

 

Član 11.

Članstvo u udruženju prestaje:

 • istupanjem;
 • brisanjem;
 • isključenjem;
 • smrću;
 • prestankom rada udruženja.

 

IV  ORGANI  UDRUŽENJA

Član 12.

Organi udruženja su:

 • Skupština;
 • Predsjedništvo;
 • Nadzorni odbor.

 

1. SKUPŠTINA

Član 13.

Skupština UGGS „GEODET“ (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ u UGGS „GEODET“.

            Skupštinu čine svi članovi UGGS „GEODET“.

            Skupština može biti redovna ili vanredna.

            Redovna skupština se, po pravilu održava svake godine, u mjestu koje odredi Predsjedništvo.

            Vanrednu skupštinu saziva Predsjedništvo po potrebi ili na zahtjev 1/3 članova Skupštine.

            Dnevni red skupštine utvrđuje predsjedništvo.

            Skupština donosi odluke punovažno ako je Skupštini prisutno više od polovine njenih članova.

            Odluke Skupštine donosi prostom većinom glasova prisutnih članova. Ukoliko Skupština ne odluči drugačije, odluke se donose javnim glasanjem.

            Odluke skupštine su obavezne za sve članove i tijela.

 

Član 14.

Skupština udruženja:

 • donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom;
 • daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja;
 • bira i opoziva članove predsjedništva i nadzornog odbora;
 • donosi poslovnik o radu skupštine;
 • usvaja izvještaje koje je pripremilo Predsjedništvo i Nadzorni odbor;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja;
 • odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

 

Član 15.

Skupština radi u sjednicama.

Sjednicama Sklupštine rukovodi predsjednik Predsjedništva.

Skupština donosi odluke, zaključke i smjernice.

Poslovnikom o radu Skupštine se uređuje način rada Skupštine, formiranje radnih tijela i oblika djelovanja, odlučivanje o radu sjednica, sazivanje sjednica, način vođenja, obaveze i odgovornosti članova u postupku odlučivanja, njihovom međusobnom odnosu i drugo.

 

2. PREDSJEDNIŠTVO

Član 16.

Predsjedništvo UGGS „GEODET“ (u daljem tekstu: Predsjedništvo) je izvršni organ Skupštine.

Predsjedništvo predstavlja i zastupa UGGS „GEODET“ kolektivno ili preko predsjednika Predsjedništva.

Predsjedništvo u okviru svojih prava i ovlaštenja:

 • predstavlja i zastupa UGGS „GEODET“;
 • sprovodi odluke i zaključke Skupštine;
 • predlaže Skupštini osnovne pravce djelovanja u radu UGGS „GEODET“;
 • predlaže izmjene i dopune Statuta UGGS „GEODET“;
 • predlaže višegodišnje programe i planove rada;
 • donose odluke i druga akta kada je to predviđeno ovim Statutom;
 • daje mišljenje Skupštini o pitanjima koja su na dnevnom redu, a čiji je ono predlagač;
 • donosi svoj godišnji plan rada;
 • usvaja finansijski plan i završni račun;
 • donosi odluke o imenovanjima članova UGGS „GEODET“ u druga tijela i organe;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • bira predsjednika, dopredsjednika i sekretara Predsjedništva iz reda članova Predsjedništva, kao i potpisnike (naloga za plaćanje u unutrašnjem platnom prometu);
 • saziva Skupštinu;
 • odlučuje o održavanju savjetovanja , simpozija i drugih naučnih i stručnih skupova;
 • koordinira i rukovodi zajedničkim aktivnostima stručnog karaktera;
 • obezbjeđuje međusobno informisanje, te informisanje organa uprave nadležnih za geodetske poslove Kantona i Općine, preduzeća i drugih asocijacija;
 • usvaja i ukida odbore , komisije, sekcije radne grupe i određuje im djelokrug rada, odnosno konkretne zadatke;
 • donosi pravilnik o dodjeli priznanja u UGGS „GEODET“;
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim statutom, kao i poslove i zadatke utvrđene odlukama Skupštine;

 

Član 17.

Predsjedništvo ima 9 (devet) članova.

Mandat članova Predsjedništva traje 4 (četiri) godine.

 Predsjedništvo se sastaje po potrebi, a najmanje 2 (dva) puta godišnje.

 

Član 18.

Predsjedništvo radi u sjednicama.

Sjednice Predsjedništva saziva i njima rukovodi predsjednik Predsjedništva.

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema utvrđenom programu rada i po potrebi.

Predsjednik Predsjedništva je dužan sazvati sjednicu Predsjedništva na zahtjev 1/3 članova Predsjedništva ili na zahtjev Nadzornog odbora.

 

Član 19.

Predsjedništvo može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih  članova.

Predsjedništvo odlučuje, po pravilu, većinom, prisutnih članova a izuzetno većinom članova Predsjedništva.

Većinom članova Predsjedništvo odlučuje:

 • o donošenju godišnjeg plana rada;
 • o usvajanje završnog računa i
 • donošenju Pravilnika o priznanjima i Poslovnika o radu predsjedništva.

 

3. NADZORNI  ODBOR

Član 20.

Nadzorni odbor (u daljem tekstu Odbor) je organ Skupštine.

Odbor se sastoji od 3 (tri) člana i istog broja zamjenika.

Iz reda svojih članova Odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.

Mandat članova odbora traje 4 (četiri) godine.

 

Član 21.

Odbor obavlja slijedeće poslove:

 • vrši kontrolu sprovođenja akata i odluka Skupštine i Predsjedništva;
 • vrši kontrolu pribavljanja, korišćenja i raspolaganja sredstava UGGS „GEODET“.

Odbor podnosi svoj pismeni izvještaj skupštini.

 

Član 22.

Radi obavljanja stručnih, finansijskih, tehničkih, administrativnih ili drugih poslova gdje se traži posebno znanje i poznavanje poslova Predsjedništvo može obrazovati stručne timove i angažovati pojedince za izvršenje posebnih zadataka.

 

V  IMOVINA  UDRUŽENJA

Član 23.

Za odstvarenje svojih ciljeva i zadataka UGGS „GEODET“ može sticati stvari, novčana sredstva i materijalna prava.

Udruženje stiče sredstva od članarine, priloga i poklona.

 

Član 24.

Finansiranje UGGS „GEODET“ vrši se na osnovu finansijskog plana i završnog računa.

Finansijskim planom utvrđuju se izvori prihoda i vrši raspored sredstava po namjenama u skladu sa programom rada UGGS „GEODET“ za tekuću godinu.

 

Član 25.

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana i završnog računa je predsjednik Predsjedništva udruženja.

Za zakonitu upotrebu sredstava kolektivno je odgovorno Predsjedništvo udruženja, a predsjednik Predsjednštva udruženja odgovoran je kao naredbodavac i lično.

 

Član 26.

Sredstvima UGGS „GEODET“ finansiraju se:

 • materijalni troškovi rada Skupštine, Predsjedništva, Nadzornog odbora i rad radnih tijela i drugih oblika djelovanja.

 

Član 27.

Predsjedništvo donosi pravilnik o knjigovodstvu.

 

VI  JAVNOST RADA I INFORMISANJE

Član 28.

Rad UGGS „GEODET“ je javan.

Za javnost rada UGGS „GEODET“ odgovorna je Skupština i Predsjedništvo.          

Obavještavanje javnosti i članova o radu Skupštine i drugih organa i tijela ostvaruje se:

 • preko glasila UGGS „GEODET“;
 • davanje informacija štampi i drugim sredstvima javnog informisanja;
 • održavanjem naučno-stručnih skupova, simpozijuma i drugih vidova naučne i stručne razmjene informacija, kao i direktnim informisanjem članova putem zapisnika sa sjednica.

 

VII  PRIZNANJA

Član 29.

UGGS „GEODET“ kao društvena priznanja ima:

 • Plaketu UGGS „GEODET“;
 • Počasno članstvo;
 • Zaslužno članstvo;
 • Zahvalnicu.

 

Kriteriji i način dodjeljivanja priznanja iz prethodnog stava utvrđuje se Pravilnikom o dodjeli priznanja.

 

VIII  PRESTANAK  RADA  UDRUŽENJA

Član 30.

Udruženje prestaje sa radom:

 • ako Skupština udruženja donese odluku o prestanku rada Udruženja;
 • ako se utvrdi da je Udruženje prestalo djelovati;
 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje godišnje skupštine, a skupština nije održana;
 • ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja fizičkih ili pravnih osoba koje mogu utemeljiti udruženje, a koje je definisano zakonom o udruženjima i fondacijama;
 • ako se ispune uslovi iz člana 9. stav 4. zakona o udrugama i fondacijama.

 

Član 31.

U slučaju prestanka djelovanja Udruženja sva njegova imovina predaje se instituciji koju će odrediti Skupština.

 

IX  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Član 32.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.

Postupak za izmjene i dopune Statuta pokreće Predsjedništvo, Skupština ili na prijedlog najmanje 1/3 članova.

O prijedlozima i inicijativama za izmjenu Statuta odlučuje Predsjedništvo koje je dužno da o zauzetom stavu pismeno obavijesti podnosioca.

 

Član 33.

Za izradu Nacrta Statuta UGGS „GEODET“ kao i drugih općih akata koje Predsjedništvo predlaže Skupštini ili ih samo donosi, Predsjedništvo formira komisiju.

Poslovnikom o radu Predsjedništva bliže se uređuje način organizovanja javne rasprave, prikupljanje mišljenja i utvrđivanje prijedloga općeg akta.

 

Član 34.

Predsjedništvo može samostalno izvršiti izmjene i dopune ovog Statuta kada se izmjenama i dopunama vrši usaglašavanje Statuta sa Zakonom o udrugama i fondacijama.

 

Član 35.

Danom donošenja i stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi primjena statuta broj 06-213-22545/97 od 30.12.1997. godine.

 

 

Broj:   01/2013

Tuzla, 12.07.2013.god.