OPĆINSKI SUD U TUZLI: NAJAVA USPOSTAVE I ZAMJENE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE SIMIN HAN I SLAVINOVIĆI

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest,-

 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Tuzli

 

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU SP_ TUZLA

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Slavinovići i Simin Han, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku BiH" podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za k.o. Slavinovići i Simin Han izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima. Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku. Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru "Projekta registracije nekretnina" će se provoditi bez naplate sudskih taksi. Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Tuzli, na adresi ul. Maršala Tita br. 44, svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Tuzli, ul. Maršala Tita br. 44, 75000 Tuzla.

 

 

Oglas je objavljen:

–              U Dnevnom avazu: 28.06.2018. godine,

–              U Večernjem listu: 28.06.2018. godine,

–              U Službenom glasniku BiH: 10.07.2018. godine (broj: 47),

–              U Službenim novinama FBiH: 11.07.2018. godine (broj: 54)